برای استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید، سپس با استفاده از شماره سریال آن هریک از فونت‌ها را مطابق با ذوق و سلیقۀ خود خریداری کنید. قلم‌های خریداری شده برای تمام کاربران یک شماره سریال (حداکثر ۵ کاربر) قابل استفاده هستند.  (خرید نرم‌افزار قلم‌برتر)
قلم بهمن | علی و احسان جعفر پیشه |   ٥٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
بهمن


قلم نیان | افسانه سالک - رضا بختیاری‌فرد |   ٥٠,٠٠٠ تومان  ٥  سبک
نیان


قلم میرزا | امیر مهدی مصلحی |   ٧٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
میرزا


قلم نسخ قرآنی ۹۳ | نرم افزاری مریم |   ٥٠,٠٠٠ تومان  ٢  سبک
نسخ قرآنی ۹۳


قلم رویا بخ | رضا بختیاری فرد |   ٥٠,٠٠٠ تومان  ١٠  سبک
رویا بخ


قلم شکسته ۹۶ | نرم افزاری مریم |   ٥٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
شکسته ۹۶


قلم سوفی | آیدین وفاداری |   ٥٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
سوفی


قلم ممتد | زینب ایزدیار |   ٥٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
ممتد


قلم لیلا | رضا بختیاری فرد |   ٥٠,٠٠٠ تومان  ٣  سبک
لیلا


قلم حناچی | نرم افزاری مریم |   ٥٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
حناچی


قلم مشتی | میلاد داداش زاده |   ٥٠,٠٠٠ تومان  ٣  سبک
مشتی


قلم عقیق | نرم افزاری مریم |   ٥٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
عقیق


قلم فرزاد | فرزاد حسن زاده |   ٥٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
فرزاد


قلم کیو | حسن تیربازاری |   ٣٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
کیو


قلم خاتون | علی اصغر بازگیر |   ٥٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
خاتون


قلم سینما | علی پزشک |   ٥٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
سینما


قلم خاص | حسین زاهدی |   ٣٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
خاص


قلم پیرآموز | هما دلورای |   ٣٠,٠٠٠ تومان  ٦  سبک
پیرآموز


قلم ریحان | نرم افزاری مریم |   ٥٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
ریحان


قلم اوژن | ابراهیم حقیقی |   ٣٠,٠٠٠ تومان  ٧  سبک
اوژن


قلم نبی قرآنی | حسین زاهدی |   ٥٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
نبی قرآنی


قلم معلی | نرم افزاری مریم |   ٥٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
معلی


قلم رباط | نرم افزاری مریم |   ٥٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
رباط


قلم تحریری | نرم افزاری مریم |   ٥٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
تحریری


قلم نسخ عزیز | عزیز مصطفی |   ٥٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
نسخ عزیز


قلم چهر۲ | اسدالله چهره پرداز |   ٥٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
چهر۲


قلم چهر۳ | اسدالله چهره پرداز |   ٥٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
چهر۳


قلم آبان | - |   ٢٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
آبان


قلم آذین | - |   ٢٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
آذین


قلم فرناز | - |   ٢٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
فرناز


قلم حامد | - |   ٢٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
حامد


قلم آرام | - |   ٢٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
آرام


قلم خرداد | - |   ٢٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
خرداد


قلم نسخ قرآنی بلد | نرم افزاری مریم |   ٥٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
نسخ قرآنی بلد


قلم نستعلیق | نرم افزاری مریم |   ٥٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
نستعلیق


قلم نیریزی | حسین زاهدی |   ٥٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
نیریزی


قلم ثلث | نرم افزاری مریم |   ٥٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
ثلث


قلم کریم | - |   ٠ تومان  ٢  سبک
کریم


قلم زر | - |   ٠ تومان  ١  سبک
زر