برای استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید، سپس با استفاده از شماره سریال آن هریک از فونت‌ها را مطابق با نیاز و سلیقۀ خود خریداری کنید. قلم‌های خریداری شده برای تمام کاربران یک شماره سریال (حداکثر ۵ کاربر) قابل استفاده هستند.  (خرید نرم‌افزار قلم‌برتر)
محصولات - جستجو
قلم نسخ قرآنی ۹۳ | نرم افزاری مریم | ٥٠,٠٠٠ تومان   ٤٠,٠٠٠ تومان  ٢  سبک
نسخ قرآنی ۹۳


قلم نبی قرآنی | حسین زاهدی | ٥٠,٠٠٠ تومان   ٤٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
نبی قرآنی


قلم نسخ عزیز | عزیز مصطفی | ٥٠,٠٠٠ تومان   ٤٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
نسخ عزیز


قلم نسخ قرآنی بلد | نرم افزاری مریم | ٥٠,٠٠٠ تومان   ٤٠,٠٠٠ تومان  ١  سبک
نسخ قرآنی بلد