برای استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید، سپس با استفاده از شماره سریال آن هریک از فونت‌ها را مطابق با نیاز و سلیقۀ خود خریداری کنید. قلم‌های خریداری شده برای تمام کاربران یک شماره سریال (حداکثر ۵ کاربر) قابل استفاده هستند.  (خرید نرم‌افزار قلم‌برتر)
w_Bahman
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Nian
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Nian Semi Bold
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Nian Bold
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Nian Extra Bold
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Nian Black
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ 5 تایی نیان
قلم (فونت) نیان  
١٢٠,٠٠٠ تومان
٢٥٠,٠٠٠ تومان

wm_Mirza
٥٦,٠٠٠ تومان
٧٠,٠٠٠ تومان

Naskh 93 Regular
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

Naskh 93 Semi Bold
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۲تایی نسخ ۹۳
 
٦٤,٠٠٠ تومان
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 01
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 02
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 03
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 04
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 05
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 06
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 07
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 08
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 09
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Roya Bakh 10
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ اصلی رویا بخ

وزن‌های: ۴، ۷، ۹، ۱۰ 
١٢٠,٠٠٠ تومان
٢٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ مکمل رویا بخ

وزن‌های: ۱، ۲، ۳، ۵، ۶، ۸ 
١٢٠,٠٠٠ تومان
٣٠٠,٠٠٠ تومان

wm_shekasteh 96
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Soofee
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Momtad Bold
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Alef
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Leila Light
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Leila
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Leila Bold
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۳تایی لیلا
 
٨٠,٠٠٠ تومان
١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Hanachi
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Mashti
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Mashti Bold
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Mashti Black
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۳تایی مشتی
 
٨٠,٠٠٠ تومان
١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Aqiq Bold
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Farzad
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Toodeh
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Kio
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Khatoon
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Cinema
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Khass Extra Bold
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz Bold1
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz Bold2
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz Text
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz Text Bold
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Piramooz TextBold2
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۶تایی پیرآموز
 
٩٦,٠٠٠ تومان
١٨٠,٠٠٠ تومان

wm_Reyhan
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan Bold
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan Outline
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan 3Lines
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan Bold 3D
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan 2
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

w_Ojan 2 Bold
٢٤,٠٠٠ تومان
٣٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۷تایی اوژن
 
١٢٠,٠٠٠ تومان
٢٣٠,٠٠٠ تومان

wm_Nabi Qurani
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

wm_Moala
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Rabat
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Daimo 2 Outline
قلم (فونت) دایمو اوتلاین 
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Daimo
٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۲تایی دایمو
 
٨٠,٠٠٠ تومان
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Negareh
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Negareh 2
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Negareh 2 Bold
٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۳تایی نگاره
 
١٠٠,٠٠٠ تومان
١٥٠,٠٠٠ تومان

w_Parsia
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Azar
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Azar Semi Bold
٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۲ تایی آذر
 
٨٠,٠٠٠ تومان
١٠٠,٠٠٠ تومان

w_Sepand
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Sepand Bold
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Sepand Outline
٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۳تایی سپند
 
١٠٠,٠٠٠ تومان
١٥٠,٠٠٠ تومان

wm_Tahriri
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

wm_Naskh Aziz
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Chehr 2
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Chehr 3
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Aban
٨,٠٠٠ تومان
١٠,٠٠٠ تومان

w_Azin
٨,٠٠٠ تومان
١٠,٠٠٠ تومان

w_Farnaz
٨,٠٠٠ تومان
١٠,٠٠٠ تومان

w_Hamed
٨,٠٠٠ تومان
١٠,٠٠٠ تومان

w_Aram
٨,٠٠٠ تومان
١٠,٠٠٠ تومان

w_Khordad
٨,٠٠٠ تومان
١٠,٠٠٠ تومان

wm_Naskh Qurani Bold
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

wm_Nastaliq
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

wm_Neirizi
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

wm_Sols
٤٠,٠٠٠ تومان
٥٠,٠٠٠ تومان

w_Karim
٠ تومان

w_Karim Bold
٠ تومان

w_Zar
٠ تومان