برای استفاده از این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید، سپس با استفاده از شماره سریال آن هریک از فونت‌ها را مطابق با نیاز و سلیقۀ خود خریداری کنید. قلم‌های خریداری شده برای تمام کاربران یک شماره سریال (حداکثر ۵ کاربر) قابل استفاده هستند.  (خرید نرم‌افزار قلم‌برتر)
محصولات - فونت - بسته
بستۀ 5 تایی نیان
قلم (فونت) نیان  
١٢٠,٠٠٠ تومان
٢٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۲تایی نسخ ۹۳
 
٦٤,٠٠٠ تومان
١٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ اصلی رویا بخ

وزن‌های: ۴، ۷، ۹، ۱۰ 
١٢٠,٠٠٠ تومان
٢٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ مکمل رویا بخ

وزن‌های: ۱، ۲، ۳، ۵، ۶، ۸ 
١٢٠,٠٠٠ تومان
٣٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۳تایی لیلا
 
٨٠,٠٠٠ تومان
١٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۳تایی مشتی
 
٨٠,٠٠٠ تومان
١٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۶تایی پیرآموز
 
٩٦,٠٠٠ تومان
١٨٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۷تایی اوژن
 
١٢٠,٠٠٠ تومان
٢٣٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۲تایی دایمو
 
٨٠,٠٠٠ تومان
١٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۳تایی نگاره
 
١٠٠,٠٠٠ تومان
١٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۲ تایی آذر
 
٨٠,٠٠٠ تومان
١٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۳تایی سپند
 
١٠٠,٠٠٠ تومان
١٥٠,٠٠٠ تومان