• برای خرید این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۰درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد یک قلم جلوگیری می‌کند.
محصولات - فونت - بسته
بستۀ اصلی ری
یک کاربره:
٣٠٠,٠٠٠ تومان ٢٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ مکمل ری
یک کاربره:
٤٠٠,٠٠٠ تومان ٢٥٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۳ تایی دبستان سواد آموز
یک کاربره:
١٨٠,٠٠٠ تومان ١٢٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۳ تایی دبستان پیشرفته
یک کاربره:
١٨٠,٠٠٠ تومان ١٢٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۶ تایی دبستان
یک کاربره:
٣٦٠,٠٠٠ تومان ١٨٠,٠٠٠ تومان

بستۀ اصلی تلسک
یک کاربره:
٢٤٠,٠٠٠ تومان ١٤٥,٠٠٠ تومان

بستۀ مکمل تلسک
یک کاربره:
٢٤٠,٠٠٠ تومان ١٤٥,٠٠٠ تومان

بستۀ اصلی نیان

Black+Bold+Regular+Thin
 
یک کاربره:
٣٦٠,٠٠٠ تومان ٢٢٠,٠٠٠ تومان

بستۀ مکمل نیان

Extra Bold+Semi Bold+Light+ExtraLight
 
یک کاربره:
٣٦٠,٠٠٠ تومان ٢٢٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۲ تایی میرزا
یک کاربره:
٢٠٠,٠٠٠ تومان ١٣٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۲ تایی نسخ قرآنی ۹۳
 
یک کاربره:
١٢٠,٠٠٠ تومان ١٠٠,٠٠٠ تومان

بستۀ اصلی رویا بخ

وزن‌های: ۴، ۷، ۹، ۱۰ 
یک کاربره:
٣٦٠,٠٠٠ تومان ٢٧٠,٠٠٠ تومان

بستۀ مکمل رویا بخ

وزن‌های: ۱، ۲، ۳، ۵، ۶، ۸ 
یک کاربره:
٥٤٠,٠٠٠ تومان ٢٧٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۳ تایی لیلا
 
یک کاربره:
٢٧٠,٠٠٠ تومان ١٨٠,٠٠٠ تومان

بستۀ مشتی
 
یک کاربره:
١٨٠,٠٠٠ تومان ١٢٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۶ تایی پیرآموز
 
یک کاربره:
٢١٦,٠٠٠ تومان ١٤٥,٠٠٠ تومان

بستۀ ۷ تایی اوژن
 
یک کاربره:
٢٦٦,٠٠٠ تومان ١٨٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۲ تایی دایمو
 
یک کاربره:
١٢٠,٠٠٠ تومان ٩٦,٠٠٠ تومان

بستۀ ۳ تایی نگاره
 
یک کاربره:
١٨٠,٠٠٠ تومان ١٤٤,٠٠٠ تومان

بستۀ ۲ تایی آذر
 
یک کاربره:
١٢٠,٠٠٠ تومان ٩٦,٠٠٠ تومان

بستۀ ۳ تایی سپند
 
یک کاربره:
١٨٠,٠٠٠ تومان ١٤٤,٠٠٠ تومان