• برای خرید این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۰درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد یک قلم جلوگیری می‌کند.
w_Piramooz
یک کاربره:
٣٦,٠٠٠ تومان

w_Piramooz Bold1
یک کاربره:
٣٦,٠٠٠ تومان

w_Piramooz Bold2
یک کاربره:
٣٦,٠٠٠ تومان

w_Piramooz Text
یک کاربره:
٣٦,٠٠٠ تومان

w_Piramooz Text Bold1
یک کاربره:
٣٦,٠٠٠ تومان

w_Piramooz Text Bold2
یک کاربره:
٣٦,٠٠٠ تومان

بستۀ ۶ تایی پیرآموز
 
یک کاربره:
٢١٦,٠٠٠ تومان ١٤٥,٠٠٠ تومان