• برای خرید این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۰درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد یک قلم جلوگیری می‌کند.
w_Sepand
یک کاربره:
٦٠,٠٠٠ تومان

w_Sepand Bold
یک کاربره:
٦٠,٠٠٠ تومان

w_Sepand Outline
یک کاربره:
٦٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۳ تایی سپند
 
یک کاربره:
١٨٠,٠٠٠ تومان ١٤٤,٠٠٠ تومان