• برای خرید این قلم‌ها، لازم است نرم‌افزار قلم‌برتر را داشته باشید.
• قلم خریداری شده، برای تمام کاربران یک شماره سریال قابل استفاده است.
• برای هر کاربر اضافه، قیمت‌ها ۲۰درصد افزایش می‌یابد.
• فروشگاه هوشمندانه از خرید مجدد یک قلم جلوگیری می‌کند.
w_Daimo 2 Outline
قلم (فونت) دایمو اوتلاین 
یک کاربره:
٦٠,٠٠٠ تومان

w_Daimo
یک کاربره:
٦٠,٠٠٠ تومان

بستۀ ۲ تایی دایمو
 
یک کاربره:
١٢٠,٠٠٠ تومان ٩٦,٠٠٠ تومان